rekrutacja:  

Rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok do wyczerpania miejsc. Klasy liczą maksymalnie 16 osób. 
Gwarancja miejsc dla absolwentów GRUP PRZEDSZKOLNYCH przy Szkole Podstawowej SIGMA.

Kwestionariusz rekrutacyjny

 Na rok 2018/2019 prowadzone są zapisy do klasy zerowej i do klasy pierwszej oraz w przypadku wolnych miejsc także do klas II - VIII.

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

1. wypełniony kwestionariusz (pobrany z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej),

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania dalszej nauki,

3. 4 zdjęcia,

4. oraz ew. zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Następnie należy: podpisać ze szkołą umowę o naukę, opłacić opłatę wpisową w wysokości 900 zł w ciągu 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu do szkoły.

Uczeń, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia do klasy pierwszej PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIGMA, musi niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego dołączyć do dokumentów zaświadczenie  potwierdzające, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole, wydanego przez uprawnioną placówkę, lub w przypadku klas II - VIII dostarczyć aktualne, ostatnie świadectwo szkolne.

 

 

Pozostałe informacje DOTYCZĄCE REKRUTACJI  dostepne są w sekretariacie szkoły

(codziennie w godz. 8.00 – 16.00)
TELEFON  INFORMACYJNY: 

71 321 36 35 lub 71 322 20 30
e-mail:  sekretariat@sigma.edu.pl
50-244 Wrocław pl. św. Macieja 7A

 
 
<!--  |