Konkurs fotograficzny

Temat konkursu:
„Najlepsze miejsce i sposób na naukę”

Najbardziej twórcze, pomysłowe i zwariowane zdjęcia sposobów nauki nagrodzimy równie twórczo.

Organizatorem jest szkoła Sigma we Wrocławiu. By wziąć udział w konkursie wystarczy zostać fanem naszej szkoły i udostępnić konkurs na swoim facebookowym profilu. 

 

- Dwa pierwsze miejsca nagrodzimy miesięcznymi karnetami wstępu na samoobronę dla kobiet  

- Następne dwa miejsca otrzymają miesięczny karnet (4 wejścia) do akademii artysty dla dorosłych i dzieci 

- Dwa trzecie miejsca uhonorujemy miesięcznymi karnetami zajęć judo dla dzieci 

- Kolejnych 15 autorów najciekawszych zdjęć otrzyma piłeczki antystresowe z logiem szkoły

 

Zdjęcia konkursowe proszę przesyłać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin konkursu fotograficznego Zespołu Szkół Prywatnych Sigma pt „Najlepsze miejsce i sposób na naukę”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Najlepsze miejsce i sposób na naukę”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.

§2 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Zespół Szkół Prywatnych Sigma, pl.

Św. Macieja 7a, Wrocław

§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Zespołu Szkół Prywatnych Sigma (adres URL: https://www.facebook.com/sigma.wroclaw)

§ 4 Konkurs trwa od 8.11.2013 do 06.12.2013 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5 Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które w dniach 8.11.2013 do 06.12.2013 r. wyślą do nas prace w formie zdjęcia obrazujące hasło konkursowe ”Najlepsze miejsce i sposób na naukę” i wyślą ją na adres e-mail, wraz z jego tytułem i krótkim opisem. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie

będzie udostępniany osobom trzecim.

§ 6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom

otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").

2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury składające się z 6 osób

składających się z nauczycieli.

3. Jury w drodze głosowania wybierze 6 najlepszych fotografii.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

• mieć status fana na stronie profilu Zespół Szkół Prywatnych Sigma, dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/sigma.wroclaw

• zapoznać się z Regulaminem Konkursu

• wysłać zdjęcie – prace konkursową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno zawierać tytuł zdjęcia i jego krótki opis.

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii interesującego motywu, zdjęcia najbliższych osób, miejsca etc. Sposób ujęcia tematu jest dowolny.

4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie (wraz z opisem) w formacie JPG, w maksymalnym rozmiarze 5 MB.

5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 06.12.2013 r. około godziny 21:00.

7. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page https://www.facebook.com/sigma.wroclaw

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano:

6 zestawów nagród:

2x karnety miesięczne ( 4 wejścia) na samoobronę dla kobiet

2x karnety miesięczne ( 4 wejścia) na Judo dla dzieci

2x karnety na zajęcia plastyczne dla dorosłych i dzieci w Akademii Artysty

Dla pozostałych 15 uczestników piłeczka antystresowa.

§ 11

Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

• prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera

lub innych nośnikach,

wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,

wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo

bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,

prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub

bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny

sposób i archiwizacji powielonych kopii;

prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,

prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw

autorskich,

• prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i

rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu,

dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do

indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany

produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także

łączenia z innymi dziełami;

• prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na

wykonywanie zależnego prawa autorskiego);

publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których

mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 
 
Wirtualna szkoła | Przydatne informacje